กรุงไทยเยียวยาโควิดลูกค้าบุคคลของธนาคารที่ได้รับผลกระทบ
สินเชื่อบุคคล Smart Money/อเนกประสงค์ 5 Plus และ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบ้านให้เงิน (Home Easy Cash) วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท
– พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 4 เดือน – ลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิม นาน 4 เดือน

ความช่วยเหลือพิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง

สินเชื่อบ้าน/สินเชื่อบุคคล
– พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 6 เดือน
– ลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิมนาน 6 เดือน

* มีเอกสารที่แสดงว่ามีรายได้ลดลงประกอบการพิจารณา เช่น สลิปเงินเดือน ใบพักงาน เป็นต้น
==================

ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ (วงเงินกู้ไม่เกิน 100 ล้านบาท)
– พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 6 เดือนแบบอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน (หากไม่ประสงค์เข้าร่วมสามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ)

ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขึ้นไปที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง
– พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน
– ขยายเวลาชำระหนี้ P/N และ Trade Finance สูงสุด 6 เดือน

*มีเอกสารที่แสดงว่ามีรายได้ลดลงประกอบการพิจารณา เช่น Statement, บิลซื้อ-ขาย, บัญชีรับ-จ่าย เป็นต้น
==================
สำหรับลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทั้งกลุ่มไม่เกิน 500 ล้านบาท (สนับสนุนสินเชื่อใหม่ Soft Loan BOT เพื่อเสริมสภาพคล่อง)

– วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562*
– ระยะเวลากู้สูงสุด 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2% ต่อปี
– พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน
– ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

*ยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธ.ค. 62 เฉพาะยอดหนี้จากสินเชื่อธุรกิจเท่านั้น ไม่รวมยอดหนี้สินเชื่อบุคคล
=======================
กรุงไทยยังปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง 0.40% ต่อปี
– MLR เหลือ 5.375% ต่อปี
– MOR เหลือ 6.220% ต่อปี
– MRR เหลือ 6.345% ต่อปี

มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 63 เป็นต้นไป
====================
ลูกค้าทุกท่านสามารถลงทะเบียนที่นี่
หรือ Krungthai Contact Center 02-111-1111 เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ

#สินเชื่อบุคคลกรุงไทย #สินเชื่อบ้านกรุงไทย #สินเชื่อธุรกิจกรุงไทย